MotoTRBO системи и приложения

 MotoTRBO ™ е цифровата платформа на Motorola Solutions

 

   Motorola Solutions е разработила няколко варианта на цифрови MotoTRBO радио системи /представени на схемата/, целящи възможно най-добро организиране на работата на мобилните абонати и най-ефективно използване на наличния честотен ресурс, в зависимост от конкретните и специфични особености на потребителите.

   Предимствата на цифровите радиокомуникации са отдавна известни: потребителите получават сигурност, надеждност, непрекъсваемост на връзката, възможност да организират достъп до база данни, подобрени гласови характеристики на радиообмена, максимално ефективно използване на честотния спектър.

          Чрез цифрова обработка на сигналите и използваната TDMA технология се постига възможност за провеждане на два разговора едновременно на един дуплексен радио канал (една дуплексна честота), като по този начин се намалява два пъти броя на използваните дуплексни честоти. Това дава допълнителна рентабилност на цифровите решения. Сигналът винаги е чист и разбираем. Аналоговото радио винаги е изпитвало ограничения, що се отнася до съотношение зона на покритие/ качество на звука. При цифровата платформа тези недостатъци са отстранени, чрез използване на специално кодиране на гласа (VOCODER) и система за корекция на цифровите данни (FRC).

          С MotoTRBO могат да се провеждат разични видове разговор:· Индивидуални– разговор между двама абонати /никой друг не чува разговора/; Групови – разговор между предварително определени абонати – група /вички други извън групата не чуват разговора/; Общо оповестяване –разговор със всички, независимо към кои групи принадлежат. Цифрови продукти MotoTRBO могат да работят и в цифров, и в аналогов режим. Нещо повече, цифровите ретранслатори могат да превключват автоматично между двата режима, в зависимост от това с какви радиостанции се осъществява текущия разговор. По този начин е възможно плавно преминаване от аналогова към цифрова платформа, което позволява планиране на преходен период, поетапно надграждане и възможност за усъвършенстване по всяко време, според конкретните нужди. Внедряването на IP базирани технологии в цифровите радиостанции и ретранслатори MotoTRBO дава възможност за изграждане на гъвкави комуникационнион решения. Могат да се внедрят радиомрежи от различен тип, да се добавят разнообразни по функционалност приложения, тогава когато клиентът реши и има нужда.

 Повече подробности... 

    ВИДОВЕ MOTOTRBO СИСТЕМИ     

Незабавна радиовръзка в критични ситуации!

                                                 IP Site connect                                                                                                                       Capacity PLUS Single Site

                                                                 

IP Site connect е първата изцяло цифрова радио система на Motorola Solutions. Чрез нея се  синхронизира работата на множество (до 15) цифрови MOTOTRBO ретранслатори, разположени на георгафски отдалечени места. По този начин зоната на радио покритие се разширява, а ретранслаторите се обединяват в обща радио система с капацитет от един RF канал (2 тайм слота) и с единно управление. Всички ретранслатори се свързват в обща радиосистема чрез вградения в ретранслатора Ethernet контролер. Тази връзка може да бъде осъществена през Internet, корпоративна Ethernet /Extranet мрежа, широколентов backbone или по друг начин, в зависимост от конкретните възможности. Необходима е само IP свързаност, за да повишите многократно ефективността на системата си. Осигурява се обмяна на глас и данни между абонатите в зоните на радиопокритие на отделните ретранслатори, използващи различни честотни диапазони и честотни ленти- например VHF, UHF, 800/900MHz.

Повече подробности... 

Capacity Plus е  ефективна радиосистема, която осигурява надеждна цифрова комуникация, комбинирана с функционалността на традиционните кабелни системи. Тя е интелигентно софтуерно решение, което може да обедини до 1200 потребители, без да се налага използването на нова честота. Capacity PLUS повишава капацитета на конвенционалната еднозонова цифрова радиосистема с поне два пъти. Предназначена е за увеличаване на капацитета на самостоятелно разположен единичен цифров ретранслатор. Позволява GPS проследяване, запис на разговорите, изпращане и получаване на текстови съобщения и т.н. Capacity Plus позволява бързо и ефективно споделяне на голямо количество информация в реално време, критична за бизнеса и допринася за повишаване на производителността и безопасността на производствените процеси. Идеална е за производствени предприятия, курорти, болници, складове и други средни до големи предприятия.

Повече подробности... 

 

                                           Capacity Plus Multi Site                                                                                                                     Capacity Max

                                                                

 

Capacity Plus Multi Site е радио система, съчетаваща в себе си преимуществата на IP Site Connect и Capacity Plus Single Site. Най-съществената характеристика на тази система е, че тя съвместява механизмите на организация на многозоновата (multisite) организация на IP Site Connect с многоканалността и възможността за разширение на капацитета на еднозоновата Capacity Plus Single Site система. Технологията на Capacity Plus Multi Site  позволява свързване чрез IP базирана мрежа на до 15 зони (sites), всяка от които може да поддържа до 8 MOTOTRBO ретранслатора (общо до 16 канала) за предаване на глас, а чрез допълнително заделени ретранслатори- и за предаване на данни, като например GPS данни и всякакъв друг вид негласова информация. При Capacity Plus Multi Site  са добавени възможности за подобрение на роуминг услугите и усъвършенстване на протоколите за избягване на грешки при едновременните използване на работния канал  в системата на много потребители.  Важната особеност е, че при преход от друг вид MotoTRBO системи към Capacity Plus Multi Site , се прави цялостно обновяване на програмното осигуряване и добавяне на допълнителни софтуерни пакети и лицензии.

Повече подробности...

Capacity Max е най-новият продукт на Motorola Solutions.Това е мащабируема цифрова трънкинг радио комуникационна система за пренос на глас и данни, с разпределена инфраструктура и централизирано управление. Тя съчетава иновативни решения за оптимизиране на трафика, увеличаване на ефективността и намаляване на разходите за придобиване и поддръжка. Основавайки се на дългогодишния си опит и обратната връзка с клиентите, Motorola Solutions представя един иновативен продукт с изключително високо ниво на сигурност за вашия бизнес.Архитектурата на MOTOTRBO Capacity Max е оптимизирана с цел постигане на висока производителност, максимална ефективност и гъвкава мащабируемост. Тя дава възможност за незабавен и надежден пренос на глас и данни и спомага за по-бързо и адекватно вземане на решения и безпроблемна координация между звената и управление на бизнеса. Тя включва мощни инструменти за управление, които осигуряват  пълен контрол над елементите на системата. Съвместима е с ETSI DMR Tier III - глобален отворен цифров стандарт за PMR технология, разработен от Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI).

Повече подробности...

ДИСПЕЧЕРСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

MOTOTRBO CONTROL ROOM SOLUTIONS

 

 

 

Радио диспечерските приложения на MotoTRBO / MOTOTRBO Control Room Solutions MCRS/ осигуряват автоматизиран и пълен  диспечерски контрол  над едноклетъчни/Single/ и многоклетъчни/MultiSite/ системи.  Мрежовият интерфейс на приложенията  осигурява пълен обмен на глас или данни в конвенционални  системи, IP Site Connect, Capacity Plus Single Site и Capacity Plus Multi Site системи.

      Сърцето на радио диспечерските MCRS приложения е подобрения мрежови интерфейс Network Application Interface (NAI). Тази опростена архитектура установява пряка връзка между контролната зала  и ретранслаторите в системите. Така без изискване от допълнителен хардуер сигурността и  надеждността на системата се подобрява, а управлението и мониторинга стават по-ефективни.

      Използвайки предимствата на интерфейса на приложенията, диспечерите ще могат да осъществяват директна връзка по IP, без да се налага използването на  допълнителни базови станции или гейтуей. Това прави връзката с абонатите много по-бърза и опростена, което е огромно предимство в случаи на спешност или авария и като цяло подобрява ефективността на  системата. Допълнително, за да се гарантира надеждността на системата, може да бъде изградено резервирано захранване. Това ще осигурява постоянната оперативната ефективност и ще гарантира сигурността на персонала във всяка една ситуация при отказ на системата.

Всичко това прави Радио диспечерските приложения на MotoTRBO изключително изгодни за внедряване, експлоатация и поддръжка.

 

Ключови предимства на Радио диспечерските приложения на MotoTRBO: 

  

 • Изгодна цена за внедряване и поддръжка
 • Висока надеждност
 • Запис на индивидуалните и груповите разговори
 • Опростена архитектура за по-лесно интегриране и употреба
 • Възможност за резервиране на системата 
 • Съвместими с всички MotoTRBO и аналогови системи

   

Основни функционалности:

 • Fleet Administration - Ефективно дистанционно управление на радиостанциите - може да получавате данни в реално време за статуса на абонатите, да конфигурирате радиостанциите, да изпраща доклади към сървъра и др.
 • Voice Dispatch - Осигурява директна комуникация между диспечера и отделните абонати. За улеснение и незабавна връзка към радиостанциите или група абонати може да се ползват предварително програмируеми клавишни комбинации.
 • Job Ticketing - Изпращане/получаване на предварително съставени задачи за изпълнение към абонатите. Потребителите могат да приемат или откажат задачата чрез натискане на съответния бутон.
 • Еvent Logging - Управление на всички извършвани операции, включително гласови повиквания, текстови съобщения и рапорти на абонатите. Персонализиране на правилата, филтри, създаване на груповите събития и др.
 • Telemetry - Осигурява връзка между диспечера/контролната зала и външни за радиосистемата приложения: например получаване на данни и отчети за различни фирмени и производствени процеси, управлявани от външни приложения.
 • Alarm & Lone worker - Подобряване на безопасността чрез автоматични аларми за защита на потребителите. Алармата може да бъде изпратена като автоматично съобщение, електронна поща или SMS.
 • Text Messages & Email – съобщения и имейли - когато гласовата комуникация е невъзможна. Изпращане на предварително записани или изготвени в момента текстово съобщение или email-и до група или до един абонат. Осигурява постоянна писмена обратна връзка с диспечера.
 • Voice Recording - Непрекъснат запис на всички повиквания, след което може да бъде направен анализ на задачите и персонала. Аудио фаилове се съхраняват в MP3 формат на радиосървъра и диспечера.
 • GPS Tracking - Проследяване местоположението на абонатите в реално време, преглед на маршрутите им, списък с извършените движения с помощта на предварително конфигурируем набор от задачи
 • IP system bridge - Постоянна връзка за обмен на глас и данни между абонатите от географски разделени системи.
 • RF Coverage Monitoring - Функцията осигурява графично представяне на покритието на мрежата на базата на нивото на RSSI сигналите, получени от GPS-а на MOTOTRBO радиостанциите.
 • Phone Interconnect - Приемане/предаване на повиквания между MOTOTRBO радиостанции и локални телефонни централи и нейните абонати.

 Повече подробности...