Системи за разширение на радио покритието

Когато районът на радио покритие не е достатъчен, за да осигури надеждна мобилна връзка на определена територия или ви е необходимо да осигурите радиопокритие в места, в които преди това е било невъзможно, ние предлагаме различни технически решения и варианти за задоволяване на индивидуалните ви нужди.

Основното приложение на радио дистрибутиращите системи е да осигуряват радио покритие в зони, където по някаква причина  то не може да се осигури директно от обслужващата мрежа, като на пример:

  • В тунели, минни галерии и шахти;
  • В бетонни сгради, производствени халета и други подобни монолитни конструкции;
  • В транспортни средства като автобуси, влакове и др.

Комтек 2006 ООД работи с някои от утвърдените световни лидери в областта на системите за разширяване на радио-покритието. Ние предлагаме широка гама продукти и системи за разширение на радио-покритието на почти всички комуникационни мрежи :

  • Аналогови служебни радиомрежи;
  • Цифрови служебни радиомрежи (DMR);
  • TETRA системи;
  • GSM мрежи;
  • UMTS мрежи и др.

 

 

 

Безжични (Off Air) радио дистрибутиращи системи

 

Използват се ретранслатори за препредаване на сигнали от оригиналната комуникационна мрежа. Всеки ретранслатор е снабден с две антени - донорна и обслужваща. Донорната антена е разположена в зоната на обслужване на радиомрежата, чийто обхват искаме да разширим. След постъпване на сигнала от донорната антена в ретранслатора, той се усилва и чрез обслужващата антена се разпръсква в областта, в която искаме да разширим покритието.  И обратно - сигналът от зоната на обслужване на ретранслатора се приема, усилва и чрез донорната му антена се предава в зоната на покритие на радиомрежата, чийто обхват разширяваме.

Оптично захранвани дистрибутиращи системи 

 

Това са най-модерните радио дистрибутиращи системи. При тях част от радиосигнала се отнема директно от обслужващата базова станция на мрежата, чийто обхват искаме да разширим, след което през устройство наречено Optical Master Unit (OMU) се преобразува в оптичен сигнал. Оптичният сигнал, по едномодови оптични влакна, се транспортира до оптично захранвани ретранслатори, където се преобразува отново в радиосигнал, които се разпространява посредством обслужваща антенна система в зоната, къде искаме да осигурим покритие. Този тип дистрибутиращи системи са особено подходящи за осигуряване на покритие в закрити помещения, като тунели бетонни сгради или мини.

Специализирано решение за осигуряване на подземна комуникация

 

Платформата гарантира сигурна връзка в затворени пространства, тунели и шахти, където комуникацията е невъзможна по стандартните начини.  Изградена е на базата на  комплект базовата станция, разполагаема на повърхността и преносими радиостанции за употреба вътре в тунела, получаващи сигнал чрез излъчващ leaky feeder кабел, играещ ролята на дистрибутираща антена. Системата, разположена на повърхността, осигурява непрекъсната връзка с работния екип, намиращ се в тунел или ограничено пространство и ползващ радиодстанции. Тя се захранва или от външни батерии или от автомобил например.  

Повече подробности...